JAK ROZVÍJÍME POTENCIÁL NAŠICH KLIENTŮ

JAK TO DĚLÁME? (FORMA A METODA VEDENÍ VÝUKY)

Celý proces vzdělávání v maximální míře zaměřujeme na rozvoj přirozeného potenciálu a na silné stránky.

U firemních klientů efektivně rozvíjíme klíčové dovedností zaměstnanců v kontextu celé firmy a její firemní kultury.

Při implementaci zvyšování výkonnosti vycházíme z firemní strategie a snažíme se v rámci vzdělávacích aktivit implementovat firemní hodnoty a strategií do všech úrovní řízení a mezi všechny zaměstnance v průběhu všech vzdělávacích aktivit.

JAKÉ JSOU NAŠE KURZY?

Využíváme inovativní vzdělávací metody. Vzdělávací aktivity jsou vedeny formou interaktivních workshopů, moderovaných diskusí, brainstormingů a mastermind skupin.

Nové poznatky prezentujeme pomocí „metaplanu“ – moderačních kartiček (Legamaster) a „myšlenkových map“.

Posluchače aktivně zapojujeme do individuálních i týmových diskusí a řešení jednotlivých okruhů témat a případových studií.

Pozornost zaměřujeme na hledání kořenové příčiny a její systémové řešení.

Podporujeme osobní aktivitu každého účastníka. Účastníci v průběhu kurzu řeší případové studie, ve kterých hledáme „nové principy a modely“ uplatnitelné v jejich praxi.

Své poznatky a postřehy si posluchači zpracovávají do pracovních materiálů, které jsou koncipovány tak, aby absolventi mohli implementovat nově získané poznatky do každodení praxe.

V průběhu vzdělávacích kurzů využíváme nejmodernější poznatky „zkušenostního učení“.

Vše začíná uvědoměním si „co a jak dělám“, následuje poznání „jak TO dělají ti nejlepší“, a pak hledáme „jak TO mohu použít v mé situaci“ a na závěr si účastníci vytvářejí „akční plány a postupy, jak to budou implementovat“.

Se zkušenostmi „best practice“ se seznamují posluchači pomocí hraných filmů od renomovaných firem (VIDEOARTS).

V tréninku využíváme rovněž naše zkušenosti z „rozvojových a metodických projektů“ na mezinárodní úrovni. Například KOMPETENČNÍ MODEL PRO TRH PRÁCE (www.mamenato.cz), BELBIN EINTERPLACE.

Na závěr každé vzdělávací aktivity (kurzu), účastníci vyplňují plány osobního rozvoje. Do těchto plánů si účastníci zapisují aktivity, které chtějí uplatnit v praxi.

Uplatnění nových aktivit do praxe vyhodnocujeme s účastníky na další vzdělávací aktivitě. Rovněž zjišťujeme u jejich nadřízených, zda a jak jejich podřízení uplatňují nové poznatky a dovednosti.

U komplexních a rozsáhlých vzdělávacích akcí využíváme vhodné nástroje – například www.projektove.cz.

PROJEKTOVÝ MODEL VZDĚLÁVÁNÍ

Projektový model vzdělávání přináší velmi rychlé výsledky díky tomu, že účastníci pracují na konkrétních projektech a vzdělávání je cílené podle jejich aktuálních potřeb.

Vzdělávací moduly střídáme s projektovými moduly.

Ve vzdělávacích modulech si účastníci doplní potřebnou teorii, vyzkoušejí modelové situace.

V rámci celého vzdělávacího projektu vytvoříme projektové týmy, které budou aktivně pracovat na „miniprojektech“ zaměřených na řešení konkrétních „problémů“ ve firmě.

Na projektovém workshopu vytvoříme zásobník miniprojektů.

Ve spolupráci s vedením se vyberou klíčové miniprojekty.

Do jednotlivých projektů budou nominováni kompetenntí pracovníci.

V rámci vzdělávacího projektu budou jednotlivé týmy zpracovávat své miniprojekty pod vedením lektora – kouče.

U miniprojektů nastavíme cíle podle metodiky „SMARTEEST+“

Každý miniprojekt je řízen pomocí metodiky A3 REPORTu.

Výsledky miniprojektů budou prezentovány podle připravené projektové metodiky vedení firmy.

Aby projekty měly přínos pro firmu, je nutná součinnost vedení firmy při výběrů klíčových oblastí a alokaci zdrojů.

Po skončení vzdělávacího projektu doporučujeme:

 • důsledně vyžadovat implementaci projektů
 • po 30, 100 a 150 dnech od skončení projektu vyhodnotit přínosy implementace
 • po celou dobu vizualizovat výsledky projektů.

 

Jako systémovou podporu pro vedení celého projektu doporučujeme sw PROJEKTOVĚ (www.projektove.cz)

Proces efektivního učení a rozvoje firmy – Kolbův cyklus

Kolbův cyklus je považován za nejefektivnější nástroj učení, které propojuje možnost využít nejnovějších teoretických poznatků a praxe v dané firmě.

Efektivitu vzdělávání zvyšujeme implementaci Kolbova cyklu.

Na úvod kurzu se zjistíme, jak dané procesy – činnosti probíhají ve firmě v současnosti pomocí moderovaná diskuse.

Následně seznámíme účastníky kurzu s takzvanými BEST PRAKTICE – to, jak to dělají ti nejlepší jinde – moderovaná přednáška, video prezentace (VIDEOARTS), „příběhy z jiných firem“ apod.

Společně s účastníky hledáme cestu, jak BEST PRAKTICE aplikovat do firemních procesů – (zobecníme principy úspěšných a pak stanovíme konkrétní postupy pro aplikaci nových NÁPADŮ).

Účastníci si to vyzkoušejí v praxi ve firmě. Vytvoří si plány implementace a týmové akční plány.

Na následujícím workshopu vyhodnotíme míru aplikovatelnosti a realizovatelnosti:

 • co se povedlo a proč
 • co se nepovedlo a proč
 • co se může ještě zlepšit
 • a cyklus pokračuje.

Na dalším kurzu se pak následně zaměřujeme na nové téma v kontextu implementovaného a proškoleného.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.

JAKÉ POMŮCKY POUŽÍVÁME?

Každý účastník vzdělávacího programu obdrží následující učební materiály a pomůcky:

 • účastnický manuál – e-book
 • formuláře „Plány osobního rozvoje”
 • jmenovku
 • psací potřeby
 • hodnotící formuláře
 • testy
 • checklisty

 

Dále při výuce používáme v závislosti na potřebě konkrétních školení:

 • stickery (nálepky)
 • power pointové prezentace
 • instruktážní a jiná videa
 • případové studie
 • příklady z praxe

 

Jako BONUS ZDARMA budou do programu podpory výuky zařazeny výukové filmy

 • Koučování (Videoarts)
 • Kde je vůle (Videoarts)
 • Obávané hodnocení (Videoarts)
 • Nejlepší motivace I, II (Videoarts)
 • FISH (MASS, Charthouse)

 

Technické zabezpečení a podpůrné materiály

Závěrečná hodnotící zpráva

Na konci projektu a na konci dohodnutých etap bude zpracována závěrečná hodnotící zpráva, která bude souhrnně mapovat průběh, výstupy projektu, vyhodnotí jeho úspěšnost, bude sumarizovat plány dalšího rozvoje účastníků školení a bude významným informačním zdrojem pro plánování dalšího rozvoje.

Návrh struktury Závěrečné hodnotící zprávy

 1. Seznam kurzů, stručný obsah a seznamy jednotlivých účastníků
 2. Harmonogram skutečné realizace vzdělávacích kurzů
 3. Fotokoly – elektronická podoba záznamů z flipchartů pořízených na školeních
 4. Vyhodnocení jednotlivých aktivit a projektů
 5. Vyhodnocení zpětné vazby účastníků školení
 6. Akční plány dalšího rozvoje účastníků školení
 7. Shrnutí měřitelných výsledků implementace změn (continuous improvement reports)
 8. Identifikace navazujících vzdělávacích potřeb účastníků

 

Přílohy:

 • Kopie prezenčních listin
 • Kopie udělených certifikátů
 • Kopie studijních materiálů k jednotlivým kurzům

TOP FILMY PRO MANAŽERY A POADNIKATELÉ

Jako BONUS ZDARMA budou do programu podpory výuky zařazeny výukové filmy. Filmy jsou z produkce renomovaných firem a společnost EDUWAY s.r.o. je vlastníkem autorských práv k těmto filmům.

Můžete si vybrat napříkald tyto filmy:

 • Koučování (Videoarts)
 • Kde je vůle (Videoarts)
 • Obávané hodnocení (Videoarts)
 • Nejlepší motivace I, II (Videoarts)
 • FISH (MASS, Charthouse)