Pavel Procházka

Co je to vlastně hodnota firmy (obchodního závodu) podniku?

Předně je potřeba poznamenat, že neexistuje jedna hodnota podniku a nejde ani o přesnou částku.
Hodnota závisí na tom, pro jaký účel jí je potřeba stanovit. Existují dvě základní skupiny kategorií hodnoty, hodnota tržní a netržní hodnoty. Je rozdíl, zda je hodnota stanovena např. pro prodej hypotetickému obecnému kupujícímu, či je stanovena hodnota pro konkrétního investora a jeho konkrétní investiční záměr. Jednotlivé kategorie hodnoty a jejich definice jsou obsaženy v Oceňovacích standardech, např. International Valuation Standards.
Obecně lze říci, že hodnota vyjadřuje užitek, vyjádřený v penězích. Hodnota není objektivní vlastností statku, nelze přesně „změřit“ či „zvážit“, lze jen odhadnout.

Proč má smysl znát hodnotu své firmy?

Odhad hodnoty podniku se provádí buď z důvodu stanoveného zákonem (např. Zákonem o obchodních korporacích, Zákonem o přeměnách apod.) při nakládání s podnikem, např. jde o fúze, rozdělení, apod. Druhým typickým případem jsou zákonem nevynucené důvody, např. když prodávající či kupující chce znát hodnotu podniku. Hodnota podniku by měla zajímat vlastníka i v průběhu budování jeho podniku, vždyť tvorba hodnoty podniku by měla být cílem jeho podnikání.

Kdo nejčastěji oceňuje svoje firmy?

Vlastníci, ať již, jak bylo uvedeno, pro případy vynucené legislativou, tak i z jejich osobního rozhodnutí.

Jak mohou start-upy řídit svoji hodnotu?

Ano. Bylo by báječné, kdyby každý začínající podnikatel měl představu, co tvoří jádro hodnoty jeho podniku, tedy kdyby věděl, co jsou generátory hodnoty. Mohl by potom mít jasnější představu, jaké nástroje při rozvoji podniku kdy použít, aby jeho hodnota rostla. Zaměřením se na sledování generátorů hodnoty může každý podnikatel jasněji řídit růst hodnoty.

Máš nějaký zajímavý příběh?

Zajímavých příběhů je více, jak těch povzbuzujících, tak těch trochu smutných. Někdy byli podnikatelé příjemně překvapeni, když zjistili, jakou jejich podnik hodnotu má, jindy tomu bylo naopak. Snad nejsmutnější příběh byl ten, kdy podnikatelé zjistili, jakou hodnotu jejich podnik měl, až po jeho prodeji, který realizovali za zlomkovou cenu ve vztahu k hodnotě tohoto podniku.

Jaké firmy jsi například oceňoval?

Od velkých až po podniky fyzické osoby. Někdy ocenit podnik fyzické osoby může být větší problém, než ocenit podnik mnohem větší… 🙂 

Když by chtěl někdo ocenit svoji firmu, co proto musí udělat?

Zjistit, jak se podniky oceňují. Nebo se zeptat toho, kdo se tím zabývá. Vědět, čím je daná hodnota podniku, co ji především tvoří, by ale mohl vědět každý podnikatel.